O to będziemy walczyć

Jak postrzegamy naszą dzielnicę, jakie są jej potrzeby, jakie rozwiązania uważamy za godne polecenia? Oto nasze propozycje – będziemy o nie walczyć w radzie dzielnicy.

Więcej zieleni!  

Park dla osiedla Górce Nowe
Drzewa obok bloków – mały park przy ul. Wieśniaczej na Górcach Nowych

Więcej zieleni na Górcach Starych
Nasadzenia, wyrównanie terenu i uporządkowanie zarośniętych działek pomiędzy budynkami komunalnymi i TBS przy ul. Pełczyńskiego

Fort Blizne publicznym terenem zielonym
Zmiana zapisu w nowym studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego sprawi, że łatwo można tu będzie utworzyć kolejny park, wykorzystujący już istniejącą zieleń.

Park Górczewska od nowa
Park Górczewska… czegoż tam nie ma? Proponujemy ponowne zaprojektowanie tego miejsca – uwzględniające już istniejące obiekty, ale po konsultacjach z mieszkańcami.

Glinianki Sznajdra
Do Glinianki przylega pusta działka – jej wykupienie i obsadzenie drzewami sprawi, że w otoczeniu stawu znajdzie się także mały park, a teren zyska na atrakcyjności.

Zieleń na tyłach szkoły przy Zachodzącego Słońca
Przejęcie terenu od Skarbu Państwa i urządzenie zielonego skweru z wybiegiem dla psów za Szkołą Podstawową nr 357.

Bemowo na sportowo  

Basen dla Jelonek i Chrzanowa
Budowa nowej pływalni – to właśnie tam, a nie w północnej części dzielnicy, potrzebna jest ona najbardziej. Dzięki temu dzieci ze szkół m.in. przy ul. Irzykowskiego, Rozłogi czy Tkaczy mogłyby chodzić na piechotę na zajęcia wf – tak, jak teraz dzieci ze szkół przy ul. Andriollego czy Oławskiej.

Lepsza oferta rekreacyjna wokół hali sportowej (OSiR)
Konsultacje z mieszkańcami, jak najlepiej wykorzystać ten teren – co z namiotem lodowiska w lecie? Jak urządzić rozległy teren zielony – polana piknikowa, wybieg dla psów, plac zabaw dla dorosłych a może inne atrakcje, które mogą być dostępne nieodpłatnie?

Szkolne boiska otwarte dłużej dla wszystkich
Poszerzenie oferty otwartych boisk – zwiększenie liczby dni i wydłużenie godzin, w których można z nich korzystać.

Stop dzikiej deweloperce  

Ograniczenie zbyt gęstej i wysokiej zabudowy
Konieczne szybkie uchwalenie dobrych planów miejscowych

Obowiązki dewelopera
Wymaganie od deweloperów udziału w finansowaniu budowy dróg, chodników, terenów zielonych itd.

Zabezpieczenie Fortu Bema przed zabudową
Zmiana studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacja planów rewitalizacyjnych dla Fortu Bema i terenów powojskowych wzdłuż ul. Waldorffa

Dzieci i seniorzy  

Dostępność
Audyt przestrzeni publicznych: sprawdzenie, czy budynki, drogi i chodniki w dzielnicy są w pełni dostępne dla wszystkich –  dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Żłobek dla Starych Górc i południowych części Bemowa Lotniska
Utworzenie miniżłobka – oddziału powstającego żłobka przy Obrońców Tobruku, zlokalizowanego w rejonie ulic Radiowa/Dywizjonu 303 i działającego na identycznej zasadzie jak miniżłobek przy Pełczyńskiego

Przedszkole na Starym Bemowie
Co roku na Bemowie brakuje miejsc w przedszkolach, zwłaszcza dla trzylatków. Niezbędna jest budowa dodatkowej placówki zwłaszcza w rejonie Starego Bemowa lub wykup od Wojskowej Akademii Technicznej i rozbudowa lub przynajmniej remont wykorzystywanego obecnie budynku przy ul. Urbanowicza 31.

Dom dziennego pobytu dla seniorów pod jednym dachem z przedszkolem
Utworzenie placówki wsparcia osób starszych, która będzie bezpośrednio sąsiadować z miejskim przedszkolem. Możliwe jest organizowanie wspólnych wydarzeń obu placówek, podczas których dzieci, rodzice i sąsiedzi-seniorzy uczestniczą we wspólnych działaniach. Takie sąsiedztwo wspomaga kontakty międzypokoleniowe i pozwala budować lokalną społeczność.

Bemowo na rowery  

Nowe ścieżki rowerowe przy głównych ulicach:

 • Lazurowa – Urbanowicza (pomiędzy Biblioteką WAT a Górczewską)
 • Człuchowska (pomiędzy Lazurową a Powstańców Śląskich)
 • Radiowa (od ronda Adameckiego do granicy miasta, wraz z chodnikiem)

Połączenia rowerowe na Wolę:

 • Połączenia rowerowe wzdłuż Dywizjonu 303 i Księcia Bolesława
 • Połączenie pieszo-rowerowe z Wolą na wysokości Człuchowskiej

Pasy rowerowe przy ul. Piastów Śląskich

Stopniowa przebudowa starych dróg dla rowerów

Ładniejsze i bezpieczniejsze ulice  

Powstańców Śląskich wizytówką Bemowa
Przebudowa ulicy na północ od trasy S8 zgodnie z istniejącym tu planem miejscowym. Zazielenienie terenów przylegających do ulicy, utworzenie miniplaców i skwerów oraz szpalerów drzew.

Górczewska – bezpieczne połączenie z centrum
Budowa metra to dobra okazja do przebudowy ul. Górczewskiej – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, wyposażenie wszystkich przejść dla pieszych w sygnalizację, budowa obustronnych dróg rowerowych i szerszych chodników, dodatkowa zieleń i ławki, demontaż ekranów.

Uspokojenie ruchu na uliczkach osiedlowych

 • Wprowadzenie stref Tempo 30 na ulicach lokalnych
 • Przebudowa ulic osiedlowych na Osiedlu Górczewska (Świętochowskiego, Szwankowskiego, Legendy, Karabeli) po konsultacjach z mieszkańcami

Remonty

 • Przejęcie przez dzielnicę ulic, zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (np. Widawska, Szobera) i ich remont
 • Kompleksowy remont ul. Szeligowskiej i budowa chodników po obu stronach
 • Budowa odwodnienia na ul. Fortuny

Nowe miejsca spotkań  

Odzyskanie dawnej wieży kontroli lotów
Remont zabytku (przy ul. Wolfkego 10A) i nadanie mu funkcji użyteczności publicznej, np. biblioteki, kawiarni, domu sąsiedzkiego. Zachowanie budynku jest możliwe nawet w scenariuszu budowy trasy S7 (wieża nie stoi bezpośrednio nad planowanym tunelem, a obok).

Powrót Willi Generalskiej
Remont i zagospodarowanie zabytkowego budynku przy ul. Waldorffa. Może tam powstać filia domu kultury, przedszkole lub inny obiekt użyteczności publicznej. Nie pozwólmy na dalsze niszczenie naszego wspólnego majątku!

Klub sąsiedzki na Boernerowie
Remont budynku przy ul. Dostępnej 38 i stworzenie tam miejsca spotkań sąsiedzkich, podobnego do klubu Dwa Jelonki.

Klub Karuzela jako centrum lokalne
Będziemy zabiegać o remont budynku kultowego Klubu Karuzela oraz uregulowanie stanu prawnego całego Osiedla Przyjaźń. Ta wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków enklawa zieleni i architektury drewnianej powinna być zachowana i otoczona opieką, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Bemowo dla pieszych  

Poszerzanie i naprawa chodników
Chodnik z nawierzchnią mineralną do bloków komunalnych przy ul. Radiowej 26 i 27
Szeroki chodnik i oświetlenie przedłużenia ul. Osmańczyka w stronę Widawskiej

Przejścia dla pieszych
Bezpieczne przejście przez Kocjana na wysokości Kartezjusza (droga do szkoły).
Sygnalizacja świetlna na przejściu przez ul. Lazurową na wysokości skrzyżowania z ulicą Narwik

Komunikacja miejska  

Powrót E-2
Dopilnowanie, by po zakończeniu obecnego etapu budowy metra autobus wrócił na poprzednią trasę

Lepsze połączenie tramwajowe ze Śródmieściem
Ścisła współpraca z radnymi Woli w celu jak najszybszego remontu linii tramwajowej na Obozowej

Jawność w urzędzie dzielnicy  

 • Nagrania z obrad Rady Dzielnicy łatwo dostępne do obejrzenia – zarówno transmisje na żywo, jak i nagrania archiwalne
 • Lepsze informowanie o prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
 • Całkowita zmiana charakteru gazetki dzielnicowej – obecnie służy ona głównie promocji burmistrzów
 • Lepiej dostępne informacje na stronie internetowej dzielnicy, zwłaszcza na temat budżetu dzielnicy oraz planowanych i realizowanych inwestycji
 • Łatwy do znalezienia rejestr umów zawartych przez dzielnicę z wykonawcami remontów, dostawcami usług itp.
 • Jeden, wspólny kanał facebookowy dzielnicy, bez podziału na partyjne strefy wpływów

 

Nasze postulaty możecie przejrzeć także na poniższej mapie. Uwaga: mapa zawiera jedynie te propozycje, które można przypisać do konkretnej lokalizacji (inwestycje, remonty itp.). Postulaty działań obejmujących całą dzielnicę, takich jak audyt infrastruktury pieszej, przygotowanie planów zagospodarowania czy zmiany w funkcjonowaniu urzędu, prezentujemy jedynie w wersji tekstowej programu.