Budżet skazany na porażkę

Nareszcie! Dwa tygodnie temu Rada Warszawy uchwaliła budżet miasta na 2019 rok. Radni naszej dzielnicy jako jedyni ze wszystkich dzielnic nie podjęli uchwały w sprawie wydania opinii do dzielnicowego załącznika do wstępnego projektu uchwały budżetowej. Nawet Rada Dzielnicy Białołęka oraz Włochy, mimo sporów pomiędzy ugrupowaniami w poprzedniej kadencji, potrafiły w styczniu przed sesją Rady Warszawy podjąć uchwałę opiniującą.

Ponieważ na stronie urzędu dzielnicy informacje o inwestycjach aktualizowano ostatnio w 2016 roku (!) skomentowaliśmy dla Was planowane w tym roku inwestycje – wydatki majątkowe.

Zielony – inwestycja zrealizowana lub na dobrej drodze do realizacji.
Żółty – istnieją wątpliwości co do szans powodzenia.
Czerwony – opóźnienie w zasadzie gwarantowane na starcie.

Zadanie Terminy Plan [zł] Opis Komentarz
Ogółem 58 795 332
Transport i łączność 18 218 643
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka – ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema
2006
2020
350 000 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu do żłobka (o długości 200 m) oraz od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku (o długości 580 m). Na 2019 r. przewidziano wykonanie projektu zamiennego. W 2017 ogłoszono wspólny przetarg na aktualizację projektu i budowę. Co ciekawe projekt Obrońców Tobruku jest datowany na 2005 rok, a Piastów Śląskich na 2012. Ponieważ jedyna oferta była o mniej więcej 20% droższa od zaplanowanego budżetu, przetarg został unieważniony i zdecydowano się na powierzenie zadania miejskiemu Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg. Pojawiła się też informacja, że ze względu na obsługę komunikacyjną obie inwestycje nie mogą trwać równolegle, stąd ciężko nam uwierzyć, że obie zakończą się już w przyszłym roku.
Przebudowa ul. Obrońców Tobruku
2005
2020
800 000 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.816 m). W ramach zadania planowana jest również przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Na 2019 r. przewidziano wykonanie projektu zamiennego.
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska – ul. Ks. Bolesława
2012
2020
320 000 Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Księcia Bolesława (o długości 1.300 m) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, ścieżką rowerową i chodnikami. Na 2019 r. przewidziano wykonanie projektu zamiennego, wykonanie projektu studzienek odwadniających. Tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło od naszego ostatniego wpisu na temat tej inwestycji, ostatecznie przyspieszenie i tak nie wyszło 🙂
Budowa ul. Świętochowskiego
2016
2019
1 067 572 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. S. Szobera do Parku Górczewska (o długości 415 m), przebudowę chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Na 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W 2016 roku rozpoczęto serię przetargów, najpierw od razu na projekt i budowę, później tylko na projekt. Dodatkowo oprotestowana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i sprawa została skierowana do Krajowej Izby Odwoławczej. Z tego powodu z inwestycji próbowano zupełnie zrezygnować. Biorąc pod uwagę powyższe, plan na ten rok jest mało realistyczny, skoro przetarg na projekt planuje się ogłosić dopiero w II kwartale i jedynie na 81 tys. zł.
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy – ul. Raginisa)
2017
2019
1 110 666 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 170 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Na 2019 r. zaplanowano dokończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. Wykonawca ma czas do 24 marca 2019 r. na ukończenie dokumentacji po podpisaniu aneksu (pierwotny termin do końca listopada). Nawet jeśli termin zostanie dotrzymany to z przetargiem na budowę może być bardzo różnie, dlatego szanse na zakończenie budowy w tym roku są niskie.
Budowa ul. Moździerzy
2010

2020

2 452 759 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szeligowskiej w kierunku południowym (o długości 360 m) wraz chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, dokończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. W 2016 roku inwestycja została przesunięta na lata 2019-20 z powodu konieczności wspólnej realizacji z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, po drodze udało się finalnie obronić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeśli uda się w tym roku wypłacić odszkodowania za przejęte grunty, to jest szansa na dokończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.
Budowa ul. Kopalnianej
2013

2019

1 238 495 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.180 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. W 2019 r. zaplanowano końcowe rozliczenie realizacji zadania. Niespodzianek już raczej nie będzie, choć wątpliwa jest zasadność budowy fragmentu po zachodniej stronie Fortu Chrzanów – w tym rejonie ulica mogłaby powstać z udziałem środków deweloperów planujących kolejne inwestycje, bo jej doprowadzenie leży w ich interesie.
Budowa ul. Telefonicznej
2008

2020

971 716 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Natalii o długości 541 m wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym. Na 2019 r. przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych. Ta inwestycja również w 2016 roku została przesunięta na lata 2019-20 z powodu planowanej przez MPWiK budowy kanału ogólnospławnego. Kanał powstał w zeszłym roku, a 1 lutego ogłoszono przetarg na aktualizację dokumentacji z 2010 roku, są więc duże szanse że w przyszłym roku zakończy się budowa ulicy.
Budowa ul. Siemienowicza
2014

2020

10 000 Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Kartezjusza do ul. Leibniza o długości 259 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Na 2019 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej. Również w 2016 roku realizacja robót budowlanych została odłożona na rok 2020. Wtedy wynikało to z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz z planowanej na rok 2017 wymiany gazociągu na całym osiedlu. Jeśli obu spraw nie uda się zakończyć, nastąpi kolejne przesunięcie.
Budowa drogi (ul. Olbrachta) – rozliczenie z deweloperami
2015

2019

1 392 947 Zakres zadania obejmuje zakup za symboliczną kwotę gruntu pod drogę oraz zakup naniesień wybudowanych na tym gruncie w postaci nawierzchni drogi. W 2019 r. zaplanowano rozliczenie z deweloperem. Rozliczenie trwa już któryś rok. Czy w tym roku się uda – tego nie wiemy.
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303
2017

2019

4 838 165 Zakres zadania obejmuje budowę drogi z przejściem i przejazdem przez bocznicę kolejową, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej. W 2019 r. zaplanowano dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Oko w głowie Hanny Głowackiej, obecnej zastępczyni burmistrza nadzorującej wydział inwestycji. Na koniec stycznia na stronie jej organizacji zamieszczono szczegółową informację o stanach prac projektowych. Nie podzielamy jednak tego optymizmu i według nas nie ma żadnych szans na zakończenie budowy jeszcze w tym roku, biorąc pod uwagę uwikłanie w temat GDDKiA oraz brak wybranego wykonawcy robót budowlanych.
Budowa drogi 8 K D-L do obsługi komunikacyjnej zespołu szkolno – przedszkolnego i żłobka na terenie osiedla Chrzanów
2017

2020

964 000 Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 450 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesje, pasem zieleni oraz parkingami. Wybudowana ulica zapewni obsługę komunikacyjną planowanych do realizacji obiektów oświatowych z ul. Szeligowską. W 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W przyszłym roku zarezerwowano prawie 6 mln zł na budowę żłobka, który znajdzie się na końcu drogi. Próbowano zrealizować inwestycję wspólnie z deweloperem, ale nie wyszło, a więc cała nadzieja w Urzędzie – inaczej ze żłobka nici.
Budowa ul. gen. F. Kleeberga
2017

2019

2 536 043 Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 660 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2019 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. Pod koniec zeszłego roku udało się uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeśli dokumentacja projektowo-kosztorysowa również została ukończona i uda się znaleźć wykonawcę prac, to może prace zostaną zakończone w tym roku.
Realizacja projektu „Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława”
2018

2019

50 000 Zakres zadania obejmuje budowę odcinka chodnika z płyt betonowych (2 m szerokości i 40 m długości) w rejonie ronda przy ul. Widawskiej i Ks. Bolesława oraz obniżenie istniejącego krawężnika. W 2019 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. Z opisu wynika, że w zeszłym roku udało się opracować projekt – może w tym uda się go wdrożyć w terenie?
Realizacja projektu „Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303” 2019 116 280 Zakres zadania obejmuje budowę około 200 m chodnika o szerokości minimum dwóch metrów po północnej stronie ulicy Dywizjonu 303 razem z przejściem dla pieszych o szerokości około 3,8 m po jego zachodniej stronie i połączeniem z ulicą Zeusa. Istniejące platformy przystanku tramwajowego zostaną połączone z nowym chodnikiem. W miejscu połączenia nowego chodnika z ulicą Zeusa zamontowane zostaną co najmniej trzy słupki blokujące, które zapobiegną wjazdowi samochodów na chodnik. Teren zostanie uporządkowany: usunięte zostaną stare, zniszczone bariery drogowe, urządzony zostanie trawnik z niskim wygrodzeniem. Autor wpisu jest autorem projektu (zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego) a więc pozostawia to zadanie bez komentarza 😉
Administracja publiczna 84 000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy
2018

2019

70 000 Zakres zadania obejmuje modernizację systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo. Na 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. W skrócie poprawa funkcjonowania klimatyzacji, czy coś może pójść nie tak?
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 000
Realizacja projektu „Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne”
2018

2019

14 000 Zakres zadania obejmuje montaż czterech gablot ogłoszeniowych przy rogu ul. Powstańców Śląskich i ul. Wrocławskiej. W październiku zeszłego roku dwukrotnie nie było chętnych wykonawców, czy w tym roku będzie inaczej?
Oświata i wychowanie 17 991 086
Szkoły podstawowe 5 739 572
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych
2015

2019

4 000 000 Zakres zadania obejmuje dobudowę nowego skrzydła pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem „szkolniaczka” w celu utworzenia 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Zostaną utworzone nowe sale dydaktyczne i sala rekreacyjna. Na 2019 r. przewidziano aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Równe 4 miliony złotych, a dopiero w I kwartale zostanie ogłoszony przetarg na aktualizację dokumentacji, nie ma więc mowy o zakończeniu budowy jeszcze w tym roku i na wiosnę można się spodziewać wniosków o przesunięcia. Nieoficjalnie wiadomo również o niechęci dyrekcji do realizacji inwestycji w takim kształcie.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3
2018

2021

300 000 Zakres zadania obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego, w wyniku której powstanie 12 nowych oddziałów dla dzieci w wieku szkolnym (300 miejsc) i 6 oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym (150 miejsc). Na 2019 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. W pierwszym kwartale za niewiele ponad połowę tej kwoty ma zostać ogłoszony przetarg na projekt architektoniczny rozbudowy. Nie nastraja jednak pozytywnie fakt, że na jesieni ubiegłego roku nie było chętnych na opracowanie analizy chłonności działek oraz dwóch wstępnych koncepcji funkcjonalno-użytkowych budynku szkolnego. Co gorsza jednak koncepcja za prawie 20 tys. złotych już poległa, gdy przy przetargu na projekt rozbudowy okazało się, że urząd nie posiada praw autorskich do projektu szkoły, a w zeszłym roku ich odkupienie się przedłużało.
Realizacja projektu „Irzykowy Ogród Zmysłów” przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a”
2018

2019

32 000 Zakres zadania obejmuje stworzenie „ogrodu zmysłów”. Ogród zostanie podzielony na pięć stref odpowiadających poszczególnym zmysłom (wzrok, zapach, słuch, smak, dotyk). Strefy będą wyposażone w edukacyjne urządzenia interaktywne związane z określonym zmysłem. W 2019 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. Na początku roku zmieniono stan realizacji projektu na ukończony. Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec może z niego korzystać w godzinach 18-20 w trakcie roku szkolnego oraz w ramach akcji “Lato/zima w mieście”. Cieszycie się z efektów?
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 – prace przygotowawcze
2019

2020

100 000 Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę szkoły polegającej na budowie sali gimnastycznej, 15 sal dydaktycznych, gabinetów specjalistycznych, zabudowie patio, budowie placu zabaw i wykonaniu robót wewnątrz istniejącego budynku szkolnego. Prace przygotowawcze w tym roku mają polegać na analizie chłonności działek, na którą postępowanie ma zostać ogłoszone w I kwartale. Czy faktycznie jest tam miejsce na rozbudowę, czy sama rozbudowa jest rozsądna?
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8
2019 1 207 572 Zakres zadania obejmuje wykonanie bezpiecznego placu zabaw dla uczniów 13 oddziałów Szkoły Podstawowej nr 362 o powierzchni 1.530 m2, wyposażonego w zabawki (m.in. zestaw zbójników, sześcian wspinaczkowy, huśtawka waga, zestaw sprawnościowy, karuzela z kierownicą, piramida wspinaczkowa ze zjeżdżalnią, huśtawka metalowa podwójna, zabawki na sprężynie, andromeda, walec, piaskownica, most z wieżami, domek z liczydłem), kosze, ławeczki i zadaszenie. Na 2019 r. przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych. Plac zabaw za ponad milion złotych w jeden rok? Bez gotowego projektu czarno to widzimy.
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego – prace przygotowawcze
2019 100 000 Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do modernizacji akustycznej budynku szkoły. Prace przygotowawcze czyli analizy, koncepcje itp. – na tym etapie zazwyczaj jest tanio, łatwo i przyjemnie, a dalej zaczynają się schody.
Przedszkola 12 251 514
Budowa przedszkola przy ul. Legendy
2016

2020

11 553 514 Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego (o powierzchni użytkowej 1.000 m2 ), w którym będzie się mieścić 8-oddziałowe przedszkole wraz z salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, szatnią, zapleczem sanitarnym i kuchennym oraz pomieszczeniami biurowymi. Efektem realizacji zadania będzie zapewnienie 200 nowych miejsc przedszkolnych. Na 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. Bez porozumienia ze spółdzielnią i przeniesienia placu zabaw budowa nie może się rozpocząć nawet z kompletem projektów i decyzji.
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej – prace przygotowawcze
2018

2019

698 000 Zakres zadania obejmuje budowę nowego budynku dla 10-oddziałowego przedszkola, który powstanie na terenie ogrodu obecnie istniejącej placówki. Na 2019 r. przewidziano zakończenie prac projektowych. Dokumentacja ma zostać opracowana do końca lutego, ale nawet jeśli nie będzie opóźnień, nie ma decyzji o budowie. Oby do jej podjęcia dokumentacja się nie zdezaktualizowała.
Pomoc społeczna 100 000
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14
2019

2020

100 000 Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Na 2019 r. przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane. Roboty wykończeniowe powinny pójść sprawnie.
Edukacyjna opieka wychowawcza 51 945
Rozbudowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17
2016

2019

51 945 Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego skrzydła budynku z gabinetami terapeutycznymi, salami obserwacji, pomieszczeniami biurowymi, wypożyczalnią książek, windą i pomieszczeniami pomocniczymi. W 2019 r. zaplanowano końcowe rozliczenie inwestycji. W zeszłym roku było nawet uroczyste otwarcie.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 256 357
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 256 357
Modernizacja Parku Górczewska – realizacja projektów
2019 1 256 357 W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Park Górczewska – remont i przebudowa alejek etap II”, „Park Górczewska – oświetlenie alejek”. Przebudowa alejek i ich oświetlenie – razem ponad milion złotych. Poprzednio z alejkami udało się w ostatnim momencie, ale oświetlenie może być już bardziej skomplikowane.
Pozostała działalność 444 717
Realizacja projektu „Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna”
2017

2019

130 217 Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw w huśtawkę rodzinną (przystosowaną do wspólnej zabawy osoby dorosłej i dziecka) oraz cztery umiejscowione nisko nad ziemią trampoliny. W zeszłym roku wykonawca nie wywiązał się z umowy, jak będzie z następnym? W poprzednim przetargu drugą i jedyną ofertą była ta od firmy realizującej plac zabaw w parku.
Realizacja projektu „Plac zabaw na Radiowej 26”
2017

2019

83 000 Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzonego placu zabaw przy ul. Radiowej 26 ze zjeżdżalnią, dwoma huśtawkami, zadaszoną piaskownicą, dwoma bujakami sprężynowymi oraz elementami małej architektury. Przez dwa lata ogłaszano już kilka razy przetargi na oba place zabaw. Ani razu nie udało się wybrać wykonawcy, oferty przewyższały kosztorys. Na koniec stycznia ogłoszono kolejny przetarg z dotychczasowym budżetem, co nie rokuje dobrze.
Realizacja projektu „Plac zabaw na osiedlu Groty”
2017

2019

58 000 Zakres zadania obejmuje budowę małego placu zabaw z huśtawką, karuzelą, zjeżdżalnią oraz elementami małej architektury, który będzie się znajdował na pasie zieleni pomiędzy zabudowaniami przy ul. Iskry 28 A i ul. Iskry 30.
Realizacja projektu „Altana warsztatowo – wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym – Fort Bema – EKO MIASTO”
2017

2019

73 500 Zakres zadania obejmuje budowę altany o wymiarach 10 m x 5 m z czterospadowym zielonym dachem, który będzie obsiany łąką kwietną. Altana będzie służyć jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców oraz jako przestrzeń do warsztatów prowadzonych w ramach działań w ogrodzie społecznym oraz jako miejsce wydarzeń kulturalnych. W 2019 r. zaplanowano dokończenie robót budowlanych. Altana już jest, udało się!
Realizacja projektu „Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415”
2019 100 000 Zakres zadania obejmuje utwardzenie nawierzchnią mineralną wyjścia, przedeptów i ścieżek, postawienie dwóch koszy i dystrybutorów torebek na psie odchody. Całkowita długość utwardzanych ścieżek – około 320 m. Kilka dni temu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji oraz budowę z terminem realizacji do 200 dni od podpisania umowy, ale uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków mogą przeciągnąć realizację.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 135 461
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 935 461
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury
2017

2021

12 935 461 Zakres zadania obejmuje budowę obiektu kulturalnego, który posiadać będzie m.in. salę widowiskowo-teatralną, sale zajęć warsztatowych, pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz techniczne. Na 2019 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. W zeszłym roku nie wykorzystano i przesunięto na kolejne lata 5,5 mln zł – a wszystko z powodu nieuregulowanego stanu prawnego gruntów. Czy w tym roku stan gruntów zostanie uregulowany? Nawet jeśli, to powinien zostać ogłoszony konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu, a więc wykorzystanie prawie 13 mln zł na postawione cele jest nierealne.
Pozostała działalność 200 000
Budowa miejsca pamięci
2018

2019

200 000 Zakres zadania obejmuje budowę miejsca upamiętniającego dziewięćdziesięciu sześciu Polaków zamordowanych przez Niemców w dniu 6 stycznia 1940 r. na terenie zwanym „Szwedzkie Góry”. Na 2019 r. przewidziano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. W zeszłym roku opóźnienie uzasadniono tak: “budowa pomnika musi zostać poprzedzona ogłoszeniem konkursu architektonicznego, co jest procedurą długotrwałą i wymagającą zgód i opinii różnych Biur Urzędu m.st. Warszawy”, a tu nagle już wybór wykonawcy i realizacja robót budowlanych?
Kultura fizyczna 7 513 123
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)
2016

2019

7 141 583 Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym: modernizacji węzła c.o. (wraz z budową przyłącza do sieci ciepłowniczej), budowę stałej trybuny, pod którą zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe, wykonanie szatni dla osób niepełnosprawnych, sali fitness oraz węzła sanitarnego. W 2019 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. W zeszłym roku było pewne opóźnienie względem harmonogramu. Może w tym już nie będzie?
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej – prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)
2017

2019

366 540 Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego obiektu sportowego. Jakkolwiek do lokalizacji pływalni mamy duże zastrzeżenia, w tym przypadku projektowanie pewnie się zakończy.
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku
2018

2019

5 000 Zakres zadania obejmuje budowę linii kablowej o długości około 35 m od przyłącza do obiektu wraz z robotami towarzyszącymi. W 2019 r. zaplanowano likwidację linii napowietrznej oraz demontaż i utylizację dwóch słupów energetycznych. To przecież tylko przyłącze.

Podsumowując, do inwestycji opiewających łącznie na 23 mln zł można mieć uzasadnione zastrzeżenia, a jest to prawie 40% wszystkich wydatków. Natomiast kolejne 17 mln zł, czyli 29%, to inwestycje niepewne. Tak więc tylko 31% budżetu inwestycyjnego naszej dzielnicy brzmi wiarygodnie. Oczywiście nie zakładamy, że aż 69% wydatków nie uda się w ogóle zrealizować, ale ze sporą częścią niestety będą problemy. Wystarczy napisać, że wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosło marne 12,3%, a 2017 – 15,4% (na koniec już 93,1% ale tylko w wyniku przesunięć obcinających budżet z 45 do 27 mln zł).

W zakresie wydatków bieżących znowu zapłacimy za użytkowanie części parku przy ul Anieli Krzywoń (555 413 zł), na którego zagospodarowanie środków nie zauważyliśmy. Powstanie również:

  1. ekspertyza dot. stanu technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Forcie Bema (20 000 zł)
  2. dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. zadaszenia placu zabaw w Parku Górczewska (18 000 zł)
  3. ekspertyza dotycząca stanu nawierzchni sztucznej na linarium i placu zabaw w Parku Górczewska (15 000 zł)

Ponadto Zespół Żłobków m.st. Warszawy planuje rozbudowę i modernizację Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 z kwotą 1 224 500 zł w tym roku.

Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. oraz podwyższenie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę (o 400 m2) i modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.484 m2, modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, techniczne, blok żywienia) oraz modernizację placu zabaw i zagospodarowanie terenu. W wyniku realizacji inwestycji powstanie 90 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Zapytacie zapewne, a gdzie budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Chrzanowie? Ano w lesie, bo jeszcze nie w polu, gdzie kupiono działkę za prawie 30 mln zł. Jak możemy dowiedzieć się z planu postępowań o udzielenie zamówień na ten rok, jeszcze w tym kwartale przeznaczone jest 162 601,63 zł na projekt architektoniczny placówki, a opracowanie dokumentacji i budowa została odsunięta na lata 2020-2022.

To oczywiście nie wszystko, jest jeszcze trochę jednostek miejskich z własnymi inwestycjami jak np. Zarząd Dróg Miejskich czy zaległe projekty z budżetu partycypacyjnego.

PS. Każdy z 25 radnych w tym budżecie ma zapewnioną dietę w wysokości 28 800 zł. Jak na razie nie widać jednak aby ugrupowania “Koalicja Obywatelska” oraz “Wybieramy Bemowo z J. Dąbrowskim i BWS” posiadające większość w Radzie Dzielnicy zmierzały w zdecydowanym kierunku realizacji swoich obietnic z ulotek wyborczych, które nie były wcześniej już zaplanowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *