„Ze względu na [tutaj wstaw wymówkę]”

Tak można krótko podsumować większość drugiej uchwały (pierwsza dotyczyła podziału zadań) nowego Zarządu Dzielnicy Bemowo w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu załącznika nr 1 do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok.

W skład zarządu weszli Burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępczyni Hanna Głowacka, zastępca Maciej Lasek, zastępca Jakub Gręziak i zastępca Mariusz Wajszczak.

Wspomniana uchwała jest swoistą schedą po poprzednich władzach, jednak nie jest to dobry start „nowych”, ponieważ trzy z pięciu osób w poprzednim zarządzie należały do obecnej większości w Radzie Dzielnicy. Tytuł tego tekstu odnosi się do uzasadnień zmian w poszczególnych wydatkach inwestycyjnych, gdzie stałym refrenem jest „ze względu na”:

  • opóźnienie
  • brak możliwości
  • to, że w b.r. nie ma możliwości zrealizowania robót budowlanych
  • to, że procedura wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi nie zostanie w bieżącym roku zakończona
  • to, że w b.r. nie nastąpi rozliczenie z developerami za zakup gruntu pod drogę
  • fakt, iż Biuro Polityki Mobilności wydało opinię komunikacyjną
  • brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przeznaczoną pod plac zabaw […]
  • przedłużające się procedury związane z odkupieniem praw autorskich od projektantów szkoły
  • nieuregulowany stan prawny gruntów
  • to, że budowa pomnika musi zostać poprzedzona ogłoszeniem konkursu architektonicznego

Jakich inwestycji dotyczą te uzasadnienia?

Transport i komunikacja
Drogi i mosty
Lp. Nazwa i uzasadnienie Komentarz
1 Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka – ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema „Opóźnienie w wyborze wykonawcy”, skąd my to znamy?
W 2018 roku zawarto porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na opracowanie projektu zamiennego do dokumentacji oraz na wykonanie robót budowlanych. Możliwy termin podany przez ZRiKD w porozumieniu to 30.03.2019 r. na wykonanie dokumentacji. Ze względu na opóźnienie w wyborze wykonawcy, zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
2 Przebudowa ul. Obrońców Tobruku Opóźnienie w realizacji przebudowa Obrońców i przedłużenie Piastów łapały niemal równoległe, ale najwidoczniej realizacja obydwu jednocześnie  skutkowałaby paraliżem komunikacyjnym tego rejonu?
W 2018 roku było procedowane porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na budowę ul. Piastów Śląskich. ZRiKD zwróciło się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji budowy ul. Obrońców Tobruku ze względu na brak możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej tego rejonu dzielnicy przy realizacji obu inwestycji jednocześnie. Z tego powodu zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
3 Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska – ul. Ks. Bolesława Termin jest „możliwy” czyli nie taki pewny, przynajmniej nie ma informacji o opóźnieniu.
W 2018 roku zawarto porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na opracowanie projektu zamiennego do dokumentacji oraz na wykonanie robót budowlanych. Możliwy termin podany przez ZRiKD w porozumieniu to 30.03.2019 r. na wykonanie dokumentacji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
4 Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy – ul. Raginisa) Przemilczano(!) fakt, że 27 listopada podpisano aneks do umowy, który przedłużył pierwotny termin do 30 listopada 2018 roku.
W maju b.r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wyki (odc. ul. Irzykowskiego – ul. Raginisa) wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Termin umowny zakończenia prac – 24.03.2019 r. Ze względu na to, że w bieżącym roku nie ma możliwości zrealizowania robót budowlanych, zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
5 Budowa ul. Moździerzy Warto dodać, że ta procedura ma szansę zakończyć się tylko dzięki odrzuconemu odwołaniu od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Ze względu na to, że procedura wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi nie zostanie w bieżącym roku zakończona, zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
6 Budowa drogi (ul. Olbrachta) – rozliczenie z developerami Taka sytuacja trwa już kolejny rok. W efekcie czego w 2016, 2017 oraz 2018 zamrożone środki to każdorazowo prawie 1,5 mln zł!
Ze względu na to, że w bieżącym roku nie nastąpi rozliczenie z developerami za zakup gruntu pod drogę, zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
7 Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczem i wylotem w ul. Dywizjonu 303 Nadmiarowy przetarg to wynik niegospodarności. Już przy poprzednim zadaniu (budowa ronda i przejazdu przy Babimojskiej) stawiane były podobne wymogi, nie wyciągnięto z tego jednak wniosków i nie wystąpiono w pierwszej kolejności o opinię komunikacyjną. Niewydane ponad 4,5 mln zł.
Ze względu na fakt, iż Biuro Polityki Mobilności wydało opinię komunikacyjną, która powoduje zaprojektowanie dodatkowego skrzyżowania, prawoskrętu i uzgodnienia programów sygnalizacji świetlnej w ul. Dywizjonu 303, konieczne było wyłonienie wykonawcy na te projekty. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
8 Budowa ul. Gen. F. Kleeberga Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego udało się uzyskać 10 grudnia. Pokazuje to, że już w maju gdy zawarto umowę jasny był brak możliwości wykonania robót budowlanych w 2018 roku – a więc zmiana mocno spóźniona. Prawie 2,5 mln zł niewydane.
W 2018 roku zawarto umowę na przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej ul. Kleeberga. Termin zakończenia prac – 14.12.2018 r. Ponieważ w 2018 roku nie ma możliwości wykonania robót budowlanych, zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Tereny zielone
Lp. Nazwa i uzasadnienie Komentarz
1 Realizacja projektu „Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna” Pechowy wykonawca to firma:
OSKARBUD
Artur Stolarzak
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11
05-230 Kobyłka
Zadanie z budżetu partycypacyjnego 2017 roku.
W 2018 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę bezpiecznych trampolin i huśtawek w Parku Górczewska z terminem zakończenia do dnia 31.10.2018r. Ponieważ wykonawca nie przystąpił do realizacji robót, umowę rozwiązano. W tej sytuacji zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
Edukacja
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Lp. Nazwa i uzasadnienie Komentarz
1 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów Takie są skutki podpisywania przez Burmistrza (Michał Grodzki) wyboru wykonawcy, który złożył ofertę z rażąco niską ceną (poniżej 25% kosztorysu Zamawiającego)! Przypomnijmy, że według pierwotnych założeń inwestycja miała zostać zakończona w 2019 roku! Ponad 13 mln zł zamrożone.
W 2018 roku nie ma możliwości realizacji w/w inwestycji ze względu na brak warunków technicznych od MPWiK i Veolia oraz z powodu rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w wyniku weryfikacji ujawniono szereg wad, których wykonawca nie poprawił w terminie). W tej sytuacji zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
2 Budowa przedszkola przy ul. Legendy Jak na inwestycję planowaną do zakończenia w tym roku, stan zaawansowania jest dosyć mizerny.
Konieczność zwiększenia środków w 2019 roku – ze względu na brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przeznaczoną pod plac zabaw oraz koniecznością uzyskania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Co za tym idzie – nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.
3 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 To już kolejny przypadek złej kolejności działań. Najpierw wydano prawie 20 tysięcy złotych na koncepcję rozbudowy, a dopiero później (zresztą dzięki potencjalnym wykonawcom!) zorientowano się, że potrzebne są prawa autorskie od projektantów szkoły! Ponad 2,5 mln zł niewydane.
Ze względu na przedłużające się procedury związane z odkupieniem praw autorskich od projektantów szkoły, zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Lp. Nazwa i uzasadnienie Komentarz
1 Budowa żłobka na Chrzanowie Jak widać zakup działki pod inwestycję w środku pola nie był przemyślanym rozwiązaniem. Przypomnijmy, że zakończenie inwestycji przewidywano na 2018 rok. Prawie 6 mln zł zamrożonych środków…
Ze względu na brak możliwości realizacji inwestycji (brak warunków technicznych od MPWiK, Veolia), zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
2 Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 W skrócie: wystąpiły pewne perturbacje, ale ostatecznie mamy happy end.
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych z wydatków bieżących w 2018 roku na wydatki inwestycyjne w 2019 roku. Zgodnie z decyzją zespołu koordynującego z dnia 3 kwietnia 2018 r. Miasto Stołeczne Warszawa zobowiązało się do przekazania środków na utrzymanie i wyposażenie nowoutworzonej placówki. 2 lipca 2018 r. środki zostały wprowadzone do planu wydatków Ośrodka w wysokości 518 000 zł. OPS w maju zawarł umowę na najem lokalu o powierzchni 159,32 m2, natomiast lokal o powierzchni 366,19 m2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy Lazurowej 14 został przekazany 28 września 2018 r. Zarządzeniem Prezydenta Nr 1552/2018 m.st. Warszawy z dnia 28 września 2018 r. w zarządzanie i administrowanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Wstępnie lokale miały być przekazane od kwietnia 2018 r. i od tego czasu Ośrodek planował ponosić wszelkie koszty. Faktycznie najem lokali nastąpił znacznie później. Opóźniła się także procedura wyłonienia wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Powstała nadwyżka środków, którą Ośrodek proponuje przekazać na dofinansowanie inwestycji planowanej do realizacji w latach 2019-2020.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Działalność kulturalna
Lp. Nazwa i uzasadnienie Komentarz
1 Budowa Bemowskiego Centrum Kultury 5,5 mln złotych zamrożonych przez cały 2018 rok!
Ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntów, na których planuje się budowę Bemowskiego Centrum Kultury, zachodzi konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
2 Budowa miejsca pamięci Poważnie? I nikt o tym wcześniej nie wiedział? Cóż za zaskoczenie! To prawie jak sławne „zima zaskoczyła drogowców”.
Budowa pomnika musi zostać poprzedzona ogłoszeniem konkursu architektonicznego, co jest procedurą długotrwałą oraz wymagającą zgód i opinii różnych Biur Urzędu m.st. Warszawy. Zachodzi więc konieczność zwiększenia środków w 2019 roku.
Dostępne materiały nie precyzują, o jaki pomnik chodzi.
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Lp. Nazwa i uzasadnienie Komentarz
1 Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) Optymistyczne planowanie – na brak takiego podejścia decydenci nie narzekają.
Wnioskuje się o przeniesienie kwoty 2.787.130 zł z roku 2018 na rok 2019. We wrześniu 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą na rozbudowę i przebudowę Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40. Wykonawca dostarczył zamawiającemu niezbędny załącznik do umowy, czyli harmonogram rzeczowo-finansowy. Po podsumowaniu planowanego wykonania harmonogramu z wykonaniem rzeczywistym, na dzień 29 listopada 2018 r. zostanie niewykorzystana kwota w wysokości 2.787.130,00 zł. Dlatego też zachodzi konieczność przeniesienia tej części środków z 2018 r. do planu inwestycji w roku 2019.
2 Budowa pływalni przy ul. Lazurowej 173 – prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) Znowu niesolidny wykonawca…
Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w kwocie 366.540 zł z roku 2018 na rok 2019 i zdefiniowanie zadania jako dwuletnie. Wykonawca złożył wstępną koncepcję budowy pływalni. Zamawiający nie zaakceptował powyższej koncepcji ze względu na wiele błędów technicznych i projektowych, dlatego też poprosił Wykonawcę o dokonanie zmian. Po kilku spotkaniach roboczych, w związku z licznymi poprawkami i sugestiami, Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji umowy ze względu na brak możliwości dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający powołując się na zapisy § 15 ust. 5 umowy nr 1/INW/2018/AK z dnia 30 maja 2018 r. może wyrazić zgodę Wykonawcy na przesunięcie terminu wykonania umowy, gdyż nie był to warunek złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy kierując się priorytetem otrzymania rzetelnej dokumentacji projektowej, oraz widząc zagrożenie opóźnień i niewykonania inwestycji w roku 2018, wnioskuje jak na wstępie.

Czy uniknięcie opóźnień w realizacji opisanych powyżej przedsięwzięć było możliwe? Tak, w wielu przypadkach, co najlepiej świadczy o jakości pracy poprzedniego zarządu dzielnicy. Dobrze, że nowy zarząd zaczyna od „raportu otwarcia” dla dzielnicowych inwestycji. Żałujemy tylko, że uzasadnienia zmuszają nas do zabawy we wróżkę, ponieważ nie wynika z nich, kiedy i w jaki sposób problem został lub zostanie rozwiązany. Ale każdemu zarządowi będziemy uważnie patrzeć na ręce, tak, jak robiliśmy do tej pory. Zachęcamy was do tego samego. To jest NASZ zarząd, w NASZEJ dzielnicy, i to my płacimy i oceniamy jego pracę. Warto o tym pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *