Manipulacje Zarządu Dzielnicy ws. ekranów akustycznych na Lazurowej

W grudniu zeszłego roku poinformowaliśmy o tym, że raport oddziaływania na środowisko dla budowy ulicy Lazurowej na odcinku pomiędzy ul. Sterniczą a ul. Górczewską nie przewiduje konieczności instalacji ekranów akustycznych wzdłuż tej ulicy. Zaplanowano natomiast wykonanie analizy po-realizacyjnej w zakresie hałasu do 12 miesięcy od oddania inwestycji do użytku, która ostatecznie określi potrzebę lub brak potrzeby uwzględnienia ekranów akustycznych.

Natomiast w pierwszym tegorocznym numerze bezpłatnego miesięcznika dzielnicy „Twoje Bemowo” dowiadujemy się o wystąpieniu Zarządu Dzielnicy do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. instalacji ekranów. W artykule znajdziemy poniższe sformułowanie:

Raport sporządzono 11 grudnia 2017 r. i stwierdzono w nim, że „przedsięwzięcie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku”, określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Następnie próbuje się przytoczone stwierdzenie podważyć w poniższy sposób:

W grudniu minionego roku na zlecenie dzielnicy Bemowo zostały przeprowadzone przez miejskie Biuro Ochrony Środowiska badania hałasu przy ul. Lazurowej, w odniesieniu do budynku mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 76. Wynika z nich, że normy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zostały przekroczone.

Chwila moment, przecież to samo stwierdzono w przytoczonym raporcie:

Jedyne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują na budynku wielorodzinnym nr 76, który znajduje się w granicy pasa drogowego. Nie uwzględnia się natomiast tych przekroczeń z uwagi na obowiązujący zapis art. 114 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.0.519 t.j.), który mówi, że ochrona przed hałasem zabudowy mieszkaniowej będącej na granicy pasa drogowego polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. Należy stwierdzić, że przedmiotowy budynek jest nową konstrukcją, którego projekt architektoniczny musiał uwzględniać wykonanie budynku z materiałów (murów, okien) zapewniających mieszkańcom odpowiednie warunki akustyczne wewnątrz mieszkań.

W artykule z „Twoje Bemowo” pominięto jednak fakt braku uwzględnienia powyższego przekroczenia, w domyśle sugerując nieprawdziwość stwierdzenia w raporcie oraz związaną z tym potrzebę przeprowadzania konsultacji społecznych.

Powyższa analiza wskazuje na wybiórcze posługiwanie się raportem o oddziaływaniu na środowisko przez Zarząd Dzielnicy, a tym samym jest to próba manipulacji mieszkańcami.

W dalszej części artykułu radny Adam Niedziałek wyjaśnia, że dzielnica nie może sama przeprowadzić konsultacji ponieważ według prawnej argumentacji urzędu miasta nie jest ona właścicielem tematu (jest nim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska). Radny deklaruje również podjęcie wszystkich możliwych kroków doprowadzających do budowy ekranów, w kształcie i ilości niezbędnej do wykluczenia nadmiernego hałasu. Czy ten sprytny zabieg Zarządu Dzielnicy może być częścią tych działań?

Co miałoby być natomiast celem konsultacji?

Celem konsultacji społecznych ma być poznanie opinii mieszkańców Bemowa, a zwłaszcza mieszkańców budynków sąsiadujących z rozbudowaną ul. Lazurową na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej, na temat instalacji ekranów akustycznych, ograniczających hałas drogowy. Opinie te byłyby przekazane m.in. Zarządowi Miejskich Inwestycji Drogowych, który realizuje tę inwestycję, a także Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, który prowadzi postępowanie w  sprawie środowiskowych uwarunkowań tego przedsięwzięcia.

Miałoby to sens, gdyby nie to że już w połowie lutego informowaliśmy o możliwości składania uwag i wniosków bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. O tym jednak nie znajdziemy w dzielnicowym artykule ani słowa.

Kwestia ekranów wzdłuż ulicy Lazurowej jest zdecydowanie kontrowersyjna z uwagi na mającą miejsce w 2012 roku zmianę rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, która obniżyła wcześniej obowiązujące normy, według których pierwotnie zaprojektowano przebudowę ul. Lazurowej. Jednak działania, które podejmuje m.in. Zarząd Dzielnicy (ale nie tylko) nie zwiększają transparentności i przejrzystości w procesie wydawania nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a już zdecydowanie wprowadzają w błąd mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *