Szpital na peryferiach, czyli o próbach zabudowy otoczenia Lasu Bemowskiego

Polana w Lesie Bemowo

AKTUALIZACJA z 31 lipca 2017 r.: Ku radości naszej oraz innych zaangażowanych w starania o zachowanie terenów po byłej radarowni w okolicach Lasu Bemowskiego jako terenu przeznaczonego do zalesienia, Wójt Gminy Stare Babice wydał zarządzenie, w którym przychylił się do wszystkich, bardzo licznych uwag zgłoszonych do proponowanych zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” – nie będzie zabudowy tego terenu (patrz skrin ze strony Urzędu Gminy Stare Babcie poniżej)

Komunikat Wójta Gminy Stare Babice http://www.stare-babice.pl/pl/news/komunikat-w%C3%B3jta


TEKST Z 4 LIPCA 2017 R.:
Kilka dni temu mieszkańców Starych Babic, Bemowa, Chomiczówki i wszystkich bywalców Lasu Bemowskiego zelektryzowała informacja, że na terenie byłej bazy wojskowej między dwiema częściami rezerwatu „Łosiowe Błota” ma powstać prywatny szpital z lądowiskiem dla helikopterów i zapleczem mieszkalnym. Miałby on znajdować się w granicach kompleksów leśnych poddanych kwalifikowanej ochronie, jak Otulina Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Choć działka od 2004 r. jest własnością prywatnego inwestora, to jednak jej charakter był chroniony przed zabudową jako tereny zalesień. Tekst ten powstał na podstawie dostępnych dokumentów oraz informacji medialnych w celu rzetelnej i w miarę możliwości szerokiej rekonstrukcji skomplikowanych losów tego miejsca.

27 kwietnia br. Rada Gminy Stare Babice jednym głosem (8 na 15 radnych) przegłosowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice”. W jednym dokumencie zawarte zostały zapisy dotyczące ww. działek (w obszarze br. 5 położonym w obrębie Janów przy Parku Leśnym Bemowo) oraz działek, na których budowana jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa (w obszarze nr 4). Taki zabieg postawił radnych w trudnym położeniu – odrzucenie uchwały z powodu niezgody na zabudowę części sąsiedztwa Lasu Bemowskiego oznaczało równocześnie zablokowanie możliwości budowy adekwatnej sali gimnastycznej przy szkole. Mamy potwierdzoną u źródła informację, że co najmniej jeden z radnych wstrzymał się od głosu (zamiast zagłosować przeciw) właśnie z powodu patowej konstrukcji uchwały.
Przyjęte uchwałą kierunki zmian w studium obejmują wschodnią część działki nr 180 o powierzchni 5,4 ha (pozostałości po jednostce wojskowej – patrz rysunek) oraz działkę nr 181 (drogę dojazdową). Pozostałe części działki 180, która obejmuje w sumie 20 ha, miałyby nadal pozostać terenem zalesień.

Załącznik do uchwały - mapa

Dziwne przypadki niegdyś państwowej działki

Obszar, na którym inwestor chciałby wybudować szpital, ma bogatą historię. Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała tam wojskowa baza radarowa, z której do dziś pozostało ok. 20 bunkrów. W 2002 r. minister obrony w imieniu właściciela – Skarbu Państwa, przekazał ją Agencji Mienia Wojskowego. Wtedy tą wydzieloną strefą powojskową na obszarze Lasu Bemowskiego zainteresowała się Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, która chciała przejąć ten teren od AMW, aby zbudować tam wojskowe osiedle mieszkaniowe. Jednakże Rada Gminy Stare Babice uniemożliwiła realizację tego planu, negatywnie opiniując proponowane zmiany przeznaczenia gruntu uchwałą z 24 kwietnia 2003 r. Z kolei w 2004 r. tereny te zostały przekazane przez AMW powiązanej z wojskiem spółce z o.o. Ramwar[1], która została utworzona przez AMW w celu przygotowania majątku Skarbu Państwa do sprzedaży poprzez tzw. uszlachetnianie[2] (w celu podniesienia jego wartości). Sposób zbycia tej nieruchomości zainteresował prokuraturę, która, po artykule w „Rzeczpospolitej” z 27 kwietnia 2006 r., wszczęła postępowanie.[3]

Jeszcze w tym samym roku spółka sprzedała działkę prywatnemu inwestorowi z pominięciem otwartego trybu przetargowego, który obowiązywałby, gdyby nieruchomość była nadal własnością AMW[4]. Gmina nie miała możliwości pierwokupu. Nowy właściciel, Marian Okręglicki (Sawa Apartments), wystąpił o zmianę klasyfikacji swojej działki z terenów leśnych na budowlane, mając zamiar zrealizować inwestycję o charakterze mieszkalno – rekreacyjnym. Również i tym razem Rada Gminy Stare Babice nie uległa presji dewelopera.

1 czerwca 2006 r. uchwaliła zmienione „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice”, w którym teren działki ew. nr 180 we wsi Janów znajdował się w obszarze struktury funkcjonalnej oznaczonej jako teren zalesień, otoczony terenami leśnymi. Inwestor odwoływał się od tej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a po niekorzystnym dla siebie wyroku także do Najwyższego Sądu Administracyjnego, jednak bezskutecznie. Zdaniem WSA, wprawdzie Plan Urządzenia Lasu Bemowskiego nie obejmuje działki gruntu skarżącego, ale tylko dlatego, iż w czasie jego sporządzenia działka ta nie stanowiła własności miasta st. Warszawy, lecz znajdowała się w użytkowaniu jednostki wojskowej. Dodatkowo, jak NSA argumentował w uzasadnieniu do swego orzeczenia: „Kupno takiej nieruchomości bez wcześniejszego sprawdzenia przez kupującego faktycznego przeznaczenia w planach miejscowych gminy tej nieruchomości nie może stanowić powodu tak definitywnej zmiany jakiej oczekuje Pan Marian Okręglicki tylko dlatego, że stał się jej właścicielem i, że teren ten jest częściowo zabudowany obiektami kubaturowymi (schrony, inne zrujnowane obiekty powojskowe itp.). Fakt istnienia tych obiektów nie oznacza, że jest to właściwe zagospodarowanie tej nieruchomości otoczonej rezerwatami przyrody i żyjącą w niej dziką zwierzyną.”[5]

Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, że w tym samym czasie, na początku 2006 r., właściciele Sawa Developments przekazali w użytkowanie na czas nieokreślony ok. 2 ha działki z bunkrami na rzecz Warszawskiej Fundacji Miłośników Historii[6]. Organizacja planowała odtworzenie na uzyskanych gruntach XV-wiecznego grodu, którego stylistyka byłaby spójna z projektem planowanego przez dewelopera ekskluzywnego hotelu – zamku.

Dlaczego sprawa zyskała rozgłos dopiero teraz?

W ślad za przegłosowaną uchwałą Rady Gminy o przystąpieniu do zmian w studium, 9 czerwca br. Wójt ogłosił[7] przystąpienie do procedury sporządzania ww. zmian oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Termin na składanie wniosków do proponowanych zmian upływa 9 lipca br. Jednakże burza wśród mieszkańców wybuchła tak naprawdę dopiero kilka dni temu, po tym jak trójka radnych przeciwnych zmianom wystosowała list otwarty nagłaśniający sprawę i zachęcający do składania wniosków do studium (patrz skany):

List odbił się szerokim echem przede wszystkim w Internecie, przełożył się jednak także na działania w tzw. „realu”. Mieszkańcy podjęli akcję masowego składania wniosków do studium, kilkoro spośród nich podzieliło się nawet wzorami, zachęcając sąsiadów do zaangażowania[8]. Zapewne mocno zaniepokojony takim odzewem wójt Starych Babic 3 lipca br. opublikował na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikat, w którym usiłował uspokajać nastroje i przekonywać do racji stojących za podjęciem tej kontrowersyjnej uchwały[9]. Fora internetowe[10] bezlitośnie rozprawiły się jednak z jego argumentacją.

Z naszej perspektywy, jako miłośników Lasu Bemowskiego – jego wartości przyrodniczych, ale także historycznych – niedopuszczalne jest pozwolenie deweloperom na komercjalizację nawet części obszaru pomiędzy dwiema częściami rezerwatu przyrody i przez to możliwość pozbawienia ich dotychczasowych walorów. Będziemy nadal z bliska przyglądać się sprawie i namawiamy wszystkich do zgłaszania uwag do studium – przypominamy, że macie na to czas do 9 lipca br. Uwagi mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani sprawą, również osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie gminy Stare Babice.

ZŁÓŻ WNIOSEK/ UWAGI!
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 09-07-2017r.:

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 2. drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl, (UWAGA! Jeśli wniosek składany jest mailowo, należy  go wydrukować,  podpisać i wysłać skan z podpisem)
 3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

Wzór pisma, opracowany przez mieszkańców, można pobrać z forum na Facebooku >>>
Edytowalny plik do pobrania także w grupie, w zakładce Pliki >>>


[2] Wg Otto Cymermana, Prezesa Zarządu Ramwar Sp. z o.o., do lutego 2002 r. Wiceprezesa AMW „Uszlachetnianie nieruchomości to forma takich zabiegów marketingowo-handlowych, których efektem jest korzystne zbycie w pierwszym podejściu nieruchomości, dla której brakuje warunków zagospodarowania albo występuje blokada ze strony samorządów lub zmowa inwestorów (…).” http://biuletyn.wp.mil.pl/pliki/File/px_2006127.pdf (raport Najwyżej Izby Kontroli)
[4] „Rzeczpospolita”, środa 16 marca 2005, „W co inwestowała agencja”.
[5] http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3199F7255 Wyrok NSA z 16 lutego 2010 r., cytat w ślad za uzasadnieniem do uchwały Rady Gminy Stare Babice do uchwały nr XXIX z dnia 30 kwietnia 2009 r.

4 komentarze

 • Beata Jóźwik

  Prawdziwe treści warto czytać jako mieszkanka Janowa podzielam wasze zaniepokojenie i będę przy Waszym udziale monitorować tę ważną sprawę
  Pozdrawiam
  Beata Jóźwik

  • Aleksandra

   Zawsze staramy się starannie sprawdzać informacje, które podajemy, jak również badać daną sprawę jak najbardziej głęboko. Las Bemowski jest drogi naszym sercom i dołożymy starań, aby wspomóc nasze wspólne starania o jego ochronę. Pani inicjatywa zbierania podpisów w Janowie jest wspaniała – trzymamy kciuki. Pozdrawiamy serdecznie!

 • Pingback: Co powstanie na granicy Starych Babic i Bemowa? – Bemowiacy

 • Bemowiak

  Niestety sprawa wraca (listopad 2019). Nie szpital, nie muzeum radarowe – lecz już bez ogródek: osiedle bloków wielorodzinnych. W pierwszym etapie ma być szkoła i 11 bloków bodajże. Łącznie zmieści się około 90 bloków na całości tej działki. około 1000 dodatkowych samochodów zatka rondo na Starym Bemowie. O wygnaniu łosiów z lasu i osuszeniu łosiowych błot nie wspominając.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *