Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po pierwszej połowie 2016 roku

Na początku maja tego roku Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2016-2042, zmiany te zostały zatwierdzone przez Radę Warszawy na sesji 16 czerwca.

Poniżej wyciąg najważniejszych informacji odnośnie modyfikowanych zadań.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Drogi i mosty
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka – ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema

„Ze względu na fakt, iż Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami nie dokonała podziału działek zajętych częściowo przez ogródki działkowe, przesuwa się termin budowy ulicy na rok 2018.
W roku 2017 zostanie wykonana aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej.”

Przebudowa ul. Obrońców Tobruku

„Ze względu na fakt, iż ul. Obrońców Tobruku została wyremontowana w roku 2010 i obecnie jest w dobrym stanie technicznym, przesuwa się realizację inwestycji na rok 2020.
W roku 2019 zostanie wykonana aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej.”

Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska – ul. Ks. Bolesława

„Ze względu na konieczność wcześniejszej budowy przez MPWiK sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, przesuwa się realizację inwestycji do roku 2018.
W roku 2016 zostanie wykonana aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej.
Budowę ulicy polegającą na budowie jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego zaplanowano na lata 2017-2018.”

Przebudowa ul. Arciszewskiego

„Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego
oraz w związku z planowaną na rok 2017 wymianą gazociągu na całym osiedlu, przebudowę ul. Arciszewskiego zaplanowano na rok 2020.
Na rok 2016 zaplanowano zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Siemienowicza, ul. Arciszewskiego i ul. Leibniza wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z całego osiedla WAT (część dot. ul. Arciszewskiego).”

Przebudowa ul. Leibniza

„Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego
oraz w związku z planowaną na rok 2017 wymianą gazociągu na całym osiedlu, przebudowę ul. Leibniza zaplanowano na rok 2020.
Na rok 2016 zaplanowano zapłatę za dokumentację projektowo-kosztorysową
na przebudowę ul. Siemienowicza, ul. Arciszewskiego i ul. Leibniza wraz z budową odwodnienia jezdni oraz budową pompowni i przewodu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z całego osiedla WAT (część dot. ul. Leibniza).”

Budowa ul. Mendelejewa

„Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego
oraz w związku z planowaną na rok 2017 wymianą gazociągu na całym osiedlu, budowę
ul. Mendelejewa przesuwa się na rok 2021.
W roku 2020 zostanie opracowana dokumentacja projektowa.”

Budowa ul. Newtona

„Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
na odprowadzenie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego
oraz w związku z planowaną na rok 2017 wymian gazociągu na całym osiedlu, budowę
ul. Newtona przesuwa się na rok 2021.
W roku 2020 zostanie opracowana dokumentacja projektowa.”

Budowa ul. Świętochowskiego

„Na rok 2017 zaplanowano budowę ul. Świętochowskiego w oparciu o opracowaną rok wcześniej dokumentację projektową.”

Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy – ul. Raginisa)

„Rezygnuje się z realizacji inwestycji ze względu na nieprzekazanie przez SM Górczewska terenu pod budowę drogi (nie rozwiązano umowy użytkowania wieczystego).”

Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska – ul. Człuchowska)

„Ze względu na fakt, iż mieszkańcy ul. Muszlowej nie zgadzają się na budowę drogi
w bezpośrednim sąsiedztwie ich budynku i likwidację istniejącego parkingu, przesuwa się budowę ulicy na rok 2021.
Na rok 2020 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.”

Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska – ul. Muszlowa)

„Na rok 2016 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, w oparciu o którą w roku następnym zostanie wybudowana ul. Legendy.”

Budowa ul. Kruszyńskiej

„Ze względu na brak komunalizacji działek drogowych i prawa do dysponowania nimi na cele budowlane, budowa ul. Kruszyńskiej nie została zrealizowana w roku 2015.
Na rok 2017 przewidziano wykonanie przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem
i oświetleniem ulicznym w oparciu o posiadaną dokumentację projektową.
Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Budowa ul. Moździerzy

„Ze względu na konieczność wspólnej realizacji drogi z MPWiK przesuwa się budowę ul. Moździerzy na lata 2019-2020.”

Budowa ul. Kopalnianej

„Ze względu na wspólną realizację inwestycji z MPWiK zakończenie budowy ul. Kopalnianej przewidziano na rok 2019. W roku 2016 zaplanowano wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz m. st. Warszawy pod budowę drogi oraz rozpoczęcie budowy. Kontynuacja robót budowlanych w roku 2017 i 2019.”

Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska – ul. Ks. Janusza)

„Ze względu na zadowalający stan techniczny, przesuwa się budowę ul. Ks. Bolesława na rok 2019. W tym samym roku planuje się wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej.”

Budowa ul. Telefonicznej

„Ze względu na planowaną przez MPWiK budowę kanału ogólnospławnego w ul. Telefonicznej przesuwa się realizację ww. inwestycji na lata 2019-2020.
Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Budowa ul. Ciołkowskiego

„Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz w związku z planowaną na rok 2017 wymianą gazociągu na całym osiedlu, budowa ul. Ciołkowskiego nie była realizowana w 2015 roku.
Na rok 2020 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Budowa ul. Siemienowicza

„Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz w związku z planowaną na rok 2017 wymianą gazociągu na całym osiedlu, budowa ul. Siemienowicza nie była realizowana w 2015 roku.
Na rok 2020 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Budowa ul. Einsteina

„Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic osiedla WAT do Kanału Lipkowskiego oraz w związku z planowaną na rok 2017 wymianą gazociągu na całym osiedlu, budowa ul. Einsteina nie była realizowana w 2015 roku.
Na rok 2020 zaplanowano wykonanie robót budowlanych.
Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów – ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)

„Rezygnuje się z realizacji inwestycji ze względu na brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej wynikającej z braku woli współpracy ze strony właściciela bocznicy kolejowej biegnącej wzdłuż planowanej ul. Babimojskiej oraz w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy o zlikwidowaniu przejazdu kolejowego u zbiegu ulic Zaborowskiej i Babimojskiej.”

Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro – ul. Hery)

„Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Budowa ul. Marynin

„Zakres zadania obejmuje opracowanie w roku 2017 dokumentacji projektowej, w oparciu o którą w latach 2017-2018 zostanie wybudowana droga o parametrach drogi publicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.”


ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Rewitalizacja
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 – etap II (rewitalizacja)

„Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na w/w inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego

„Dzielnica Bemowo wystąpiła do Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji o przyznanie dodatkowych środków finansowych na wykonanie robót nieprzewidzianych, polegających na rozbudowie instalacji i wyposażeniu urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, teletechnicznych oraz robót budowlanych (montaż podwieszonych sufitów, zabezpieczenia kominów, zakup i montaż drzwi do wentylatorowni, wykonanie numeracji lokali i klatek schodowych).”


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Tereny zielone
Modernizacja Parku Górczewska

„Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na w/w inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej
Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – Regulacja rowu L1 na odc. od ul. Spychowskiej do Kanału Lipkowskiego

„Inwestycja polegać będzie na regulacji rowu melioracyjnego L1 na terenie Dzielnicy Bemowo na odcinku od ul. Spychowskiej do Kanału Lipkowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Dzielnica posiada dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wydane w roku 2013 pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu L1.”


EDUKACJA

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów

„Wnosi się o zwiększenie limitu w 2016 roku o kwotę 6.277.174 zł (do kwoty 40.341.181 zł) z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę przyszłej placówki oświatowej.
Finansowanie inwestycji ze środków, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych.”

Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca

„Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Działalność kulturalna
Modernizacja budynku przy ul. Waldorffa 22 na potrzeby Bemowskiego Centrum Kultury

„Na rok 2016 zaplanowano wykonanie koncepcji modernizacji budynku przy ul. Waldorffa 22 w ramach konkursu architektonicznego.
Na rok 2017 przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
Zakończenie modernizacji budynku w roku 2020.”

Budowa miejsc parkingowych na terenie Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17

„Środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na ww. inwestycję w 2015 roku, przenosi się na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *